GARANTIVILLKOR FÖR SLÄPVAGNAR 


Tillämplighet och giltighetstid


Garantin gäller för den släpvagn och utrustning som köpeavtalet omfattar med undantag av sådan utrustning för vilken särskild garanti eller särskilt åtagande gäller.


Garantin gäller alla släpvagnar om inte annan överenskommelse.

 

Garantiansvaret åvilar det företag som sålt den släpvagnen/utrustningen, nedan kallat Ölands Trailercenter AB, och gäller gentemot köparen. Garantin gäller ej gentemot senare ägare. 


Garantin gäller enligt avtalat på köpekontraktet. 


Garantins omfattning

 

Ölands Trailercenter AB ansvarar för fel som förelåg vid leverans tidpunkten och för fel som uppkommer under garantitiden. 


Ölands Trailercenter AB ansvarar dock inte för fel om den kan göra sannolikt att reparationer, service/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkare/säljare, auktoriserad eller anvisad verkstad – på ett icke fackmässigt sätt. 


att släpvagnen inte skötts enligt föreskrifterna i servicehäfte eller liknande dokumentation. Bl.a. skall service/inspektion ha utförts vid rätt tid eller körsträcka, 


att släpvagnen byggts om eller ändrats, 


att släpvagnen använts vid extrem körning eller blivit överbelastad, 


att släpvagnen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan, 


att släpvagnen vanvårdats, 


att reparation, service/inspektion eller montering utförts av annan än av Ölands Trailercenter AB, 


att annat än original reservdel monterats. 


Som fel betraktas inte


- normal åtgång av förbruknings detaljer (förbruknings detaljer inkulderar bland annat, bromsdelar, gasfjädrar, hjullager, däck, elkontakter, glödlampor m.m),


- normal förslitning.
Reklamation 


Om köparen vill påtala fel skall Ölands Trailercenter AB underrättas om detta inom skälig tid, Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. (Enl § 23 Konsumentköplagen; Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.) 


Avhjälpande av fel 


Ölands Trailercenter AB bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel. Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tar vi bl.a. hänsyn till köparens behov av släpvagnen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt släpvagnen till Ölands Trailercenter AB förfogande.


Köparens rättigheter mot säljaren 


Köpare som köpt släpvagnen huvudsakligen för enskilt bruk, konsument, har vid fel som omfattas av garantin rätt att göra de påföljder gällande mot säljaren som anges i konsumentköplagen. Köparen har dock inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringslivsverksamhet. Dessutom gäller de villkor som anges i köpeavtalet.


Köpare som inte köpt släpvagnen huvudsakligen för enskilt bruk måste svara för rese- och transportkostnader i samband med att fel uppstått i släpvagnen och den lämnas till verkstad för reparation och hämtats därifrån och har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och övriga kostnader. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet. 


Tvist 


Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden.Generella garantiregler för släpvagns branschen i Sverige utarbetade av Släpvagns Branschens Riksförbund.